TTB: CBTT Báo cáo của Nhà đầu tư về ngày trở thành cổ đông lớn (1. Công ty TNHH Bắc Nam Thái Nguyên, 2. Công ty TNHH công nghiệp Anh Thảo, 3. Công ty TNHH TPVA Hà Nội, 4. Công ty cổ phần Blue Investments)