TTB_CBTT Nghị quyết HĐQT thay đổi NĐT tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TTB