TTB: Công bố thông tin bản Điều lệ sửa đổi sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ