TTB_CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ