TTB_CBTT Họp bầu CT HĐQT TGĐ & BKS

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT Hop bau CT HDQT BKS