TTB_CBTT thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Phùng Văn Thái