TTB_CBTT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021