TTB_CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT BB & NQ ĐHĐCĐ 2020