TTB_CBTT Nghị quyết HĐQT thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Xem chi tiết tại đây: 20210607 - TTB - Nghi quyet HDQT