Báo cáo tài chính năm 2018 đã soát xét

TTB công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2018 đã soát xét. Bấm xem tại đây: TTB- CBTT BCTC 2018