TTB_CBTT Phê duyệt phương án tín dụng tại SHB-Chi nhánh Hàm Long

Phê duyệt phương án tín dụng tại SHB-Chi nhánh Hàm Long

190813 CBTT_phe duyet pa tin dung shb