TTB CBTT Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực công ty