TTB CBTT Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực công ty

Xem chi tiết tại đây:TTB_CBTT NQ HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ thường trực

Bình luận