icon date 29-01/2016

Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 7.000.000 cổ phiếu