TTB GROUP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 03/02/2023, Đảng bộ Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ (TTB GROUP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố Thái Nguyên cũng như của đơn vị, Đảng bộ Công ty đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm v.v… Qua công tác quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên, giúp đảng viên trong toàn Đảng bộ nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, giữ gìn đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, đồng thời duy trì và phát huy văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất của toàn thể người lao động trong Công ty. Công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp được đảm bảo.

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2022, khắc phục khó khăn, hạn chế, Đảng bộ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và CBCNV người lao động trong doanh nghiệp, kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh trong đơn vị để đề ra các biện pháp giải quyết hợp lý, kịp thời; chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên theo Nghị quyết đề ra; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2022, Đảng bộ Công ty đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 06 đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.