TTBGROUP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 28/6/2024, Công ty cổ phần tập đoàn Tiến bộ đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và quý cổ đông Công ty.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Năm 2023, TTB đã trải qua nhiều biến cố, khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD của đơn vị. Tuy nhiên với sự chủ động của toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty đã cùng nhau chung sức đưa Công ty vượt qua khó khăn. Đến nay các hoạt động của Công ty từng bước hoạt động ổn định cụ thể:

Lĩnh vực hoạt động bất động sản: Tập trung hoàn thiện công trình CT2 dự án GreenCity Bắc Giang, Hợp tác đầu tư xây dựng dự án nhà chung cư thương mại tại lô đất CT3 thuộc quy hoạch chi tiết Khu dân cư cạnh đường Xương Giang, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang; cùng đơn vị liên kết thực hiện xây dựng Khu Nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại phường Tích Lương, TP Thái Nguyên.

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: Mở rộng quy mô sản xuất cầu lông, bổ sung thêm máy móc thiết bị, khu xử lý và tạo cánh cầu lông, tăng năng suất chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường phân phối vào khu vực phía Nam. Xây dựng và đưa vào khai thác 03 sân cầu đảm bảo chất lượng thi đấu.

Lĩnh vực kinh doanh thương mại: Duy trì ổn định kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng, sắt, thép, ván gỗ phủ phim, là đại lý cấp 1 nhãn hiệu sơn My NoVa…

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội, tất cả các nội dung trình Đại hội đều được báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch, nhiệm vụ SXKD 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Thông qua tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Các cổ đông tham dự đại hội

Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung

Với kết quả bỏ phiếu tán thành các nội dung đạt 99,38% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Với quyết tâm sẽ đưa mọi hoạt động của công ty đi vào hoạt động ổn định, đạt được kết quả theo kế hoạch đại hội đã đề ra.