THÔNG BÁO CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG 3.869.985 CỔ PHIẾU