Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017