Học tập Nghị quyết Trung ương VII, khóa XII tại Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ.

Chiều ngày 4/7/2018, Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group) đã tổ chức buổi học tập Nghị quyết Trung ương VII, khóa XII của Đảng cho các Đảng viên tại Hội trường Nhà máy Cầu lông Tiến Bộ.

Hội nghị Trung ương VII thông qua 3 Nghị quyết (26, 27. 28–NQ/TƯ) quan trọng đó là: Công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết 26–NQ/TƯ đặt ra mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết 27–NQ/TƯ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; Tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; Góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết 28–NQ/TƯ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội: Nghị quyết hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Sau khi học tập Nghị quyết Trung ương VII, khóa XII của Đảng, lãnh đạo Chi bộ TTB Group đã yêu cầu các Đảng viên viết bài thu hoạch và tổ chức họp Chi bộ thông qua các hoạt động trong công tác xây dựng Đảng tháng 6/2018. Đã có 10 đồng chí được tổ chức Chi Bộ lập danh sách đi học lớp Đảng viên mới và làm thủ tục giới thiệu tham gia học lớp cảm tình Đảng quý III/2018. 7 đồng chí được hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng và làm thủ tục kết nạp Đảng; 3 đồng chí được trong danh sách đi học các lớp Cao cấp và Trung cấp lý luận chính trị.

Kim Phượng