Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ kết nạp Đảng viên mới và xét kết nạp, chuyển Đảng chính thức cho 9 đồng chí.

Chiều ngày 7/5/2018, Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Trần Thị Mai Loan (Trưởng phòng Kinh doanh, Sàn Gd BĐS TBCO) và xét kết nạp Đảng viên cho 5 đồng chí: Đỗ Duy Phú (Ban Quản lý chung cư), Trần Thị Tuyết (Ban Quản lý chung cư), Thân Văn Hải (Sàn Giao dịch Bất động sản Phổ Yên), Nguyễn Huy Hoàng (Cửa hàng Thép Đất Vượng), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (phòng Phát triển Dự án).

Chi bộ còn làm thủ tục xét chuyển Đảng chính thức cho 4 đồng chí: Trần Thanh Hà (Phòng Kế toán), Nguyễn Đăng Thành (Nhà máy Cầu lông), Phạm Thị Việt Thoa (Phòng Nhân sự), Trần Thị Bích Huệ (Phòng Kế toán).

Tại buổi họp, lãnh đạo Chi bộ đã quán triệt việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đó là: Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành TƯ khoá IX và thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư; Thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện Chỉ thị số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Phổ biến Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Kế hoạch kiểm tra thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 12/11/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về việc nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 – 2018; Đồng thời, thông qua tình hình thời sự trong nước và quốc tế hiện nay cho các Đảng viên.

Kim Phượng