TTB TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày 29/6/2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã TTB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Tham dự đại hội có sự hiện diện của ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch HĐQT, Phùng Văn Thái – Thành viên HĐQT – TGĐ, các ông bà trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng sự có mặt của các cổ đông. Đại hội cũng đã có hàng trăm cổ đông theo dõi trực tiếp trên các trang online trực tiếp.

Mở đầu Đại hội, các Cổ đông đã thống nhất và bầu chọn Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký cũng như Ban kiểm phiếu. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT cũng như Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

HĐQT cũng đã báo cáo, trình đại hội về các vấn đề: Thông qua BCTC kiểm toán 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020, phương án phân phối lợi nhuận, mức thù lao của HĐQT và BKS 2020, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên BKS, miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên hội đồng quản trị là người nước ngoài, thông qua chủ trương M&A,.. thống nhất lấy ý kiến của các cổ đông, đại đa số cổ đông tham dự đồng ý với các nội dung được trình bày nhất trí thông qua.

Năm 2019 ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 518 tỷ đồng tăng gần 38% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế tăng 26% so năm 2018 đạt 100% kế hoạch đặt ra.

Ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch HĐQT TTB Báo cáo công tác quản trị năm 2019 của HĐQT

Trong năm 2020, để ứng phó với những bất ổn do đại dịch Covid-19. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty bằng tất cả nỗ lực của mình khắc phục mọi khó khăn, ổn định và duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả, tiếp tục tập chung thực hiện các dự án: Dự án chung cư TBCO3 gia đoạn 3, dự án Green City Bắc Giang quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 mang lại nguồn doanh thu ổn định cho công ty nói riêng và lợi ích của các cổ đông nói chung, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo và tờ trình

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban HĐQT mới

Cổ đông tiến hành bầu cử

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của TTB đã thành công rực rỡ và bầu ra ban HĐQT mới có đủ đức, đủ tài để dẫn dắt TTB ngày một phát triển, nâng cao năng lực sản xuất và sự phát triển của doanh nghiệp./.

MRD.MKT