TTB GROUP TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020-2025

Với mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực, xây dựng Tập đoàn Tiến Bộ phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo ba lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người lao động Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sau Đại hội Đảng bộ.

Để hoàn thiện mục tiêu cốt lõi “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực, xây dựng Tập đoàn Tiến Bộ phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo ba lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người lao động” trong giai đoạn nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ công ty đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất: Tập trung khai thác mọi nguồn lực phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng kinh doanh bất động sản và giải phóng mặt bằng có hiệu quả, đảm bảo thời gian tiến độ xây dựng phù hợp với cảnh quan đô thị và yêu cầu của các khu chung cư: TBCO, Green City…

Thứ hai: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chất lượng, nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Thứ ba: Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Coi trọng phát triển kinh doanh đi đôi với đảm bảo an toàn về con người và tài sản doanh nghiệp; Rà soát, cử cán bộ tham gia đầy đủ kế hoạch huấn luyện, tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương theo quy định. Nổi bật là việc chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền cách phòng, chánh dịch bệnh Covid19, công tác tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại các tòa chung cư.

Thứ tư: Quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Sau các đợt học tập, bám sát văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình hành động để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, đồng thuận trong hoạt động doanh nghiệp.

Thứ năm: Tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ cán bộ, đảng viên theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

Chăm lo công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thứ sáu: Chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị người lao động đảm bảo đúng quy định. Rà soát, bổ sung sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ đơn vị, quy chế phối hợp công tác, quy định lề lối làm việc, quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng Công ty đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa hàng năm.

Thứ bẩy: Lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể phù hợp với hoạt động của đơn vị. Thường xuyên có định hướng chương trình kế hoạch hoạt động gắn với các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Xây dựng các tổ chức đoàn thể trong đơn vị giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Sau đại hội chương trình hành động đã được cụ thể hóa, thực hiện bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh. công ty bước đầu đã có những gặt hái nhất định, tháo gỡ được nhiều vấn đề do ảnh hưởng của Covid 19 trong 9 tháng đầu năm qua. Và tin tưởng rằng với mục tiêu và chương trình hành động như vậy, TTB Group sẽ xây dựng trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng phát triển đất nước./.

DMR: MKT