TTB: BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT, TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 NGÀY 21.05.2022