Tiến độ Sử dụng vốn đợt phát hành tăng vốn từ 38.5 tỷ lên 73.5 tỷ

Tiến độ SDV

Bấm xem tại đây:

000000005908214_TTB