TTBGROUP – NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU DẤU CỦA CÔNG TY