TTBGROUP CÔNG BỐ BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 KÈM TÀI LIỆU HỌP