TTB_CV 243 Giải trình ý kiến kiểm toán.

TTB_CV 243 Giải trình ý kiến kiểm toán.

Bấm xem tại đây:

2015.08.17 TTB_CV 243 giải trinh y kien kiem toan