TTB_CBTT Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Thị Vân

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bà Dương Thị Vân về việc đăng ký mua 100.000 cổ phần bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Giao dịch được thực hiện dự kiến từ ngày 25/11/2019 đến ngày 24/12/2019.

Trân trọng./