TTB_CBTT NQ HĐQT thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2

Xem chi tiết tại đây: 20210910 - TTB - NQ HDQT ngay DKCC