TTB_CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ PHÙNG VĂN THÁI

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Phùng Văn Thái – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã mua 200 cổ phần, từ ngày 25/11/2019 đến ngày 28/11/2019.

Trân trọng./