TTB_CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ PHÙNG THỊ NAM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Phùng Thị Nam – Phó Tổng Giám đốc đã bán 1.804.190 cổ phần, từ ngày 28/10/2019 đến ngày 26/11/2019.

Trân trọng./

TTB_ CBTT BC GD cua nguoi noi bo Phung Thi Nam-edit