TTB_CBTT Hoàn thành thanh toán gói trái phiếu TPTTB2018/3Y