TTB_ CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu theo nghị quyết số 385/2018/NQBB-HĐQT.

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT Bao cao tinh hinh su dung von TP