TTB: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty