TTB: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 21/5/2022, Tai thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ ( TTB) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Năm 2021,mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, song ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021; định hướng chiến lược trong thời gian tới, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2022. Đại hội cũng đã thông qua các tờ trình của HĐQT về việc thưc hiên báo cáo tài chính 2021; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCT năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết ĐHCĐ bất thường lấy ý kiến ngày 27/04/2021, Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024…

 

Về mặt nhân sự cũng đã có sự thay đổi với 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS, bổ sung thay thế cho các thành viên đã có đơn từ nhiệm trước đó. Các thành viên mới đều là các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, quản trị nhân sự…HĐQT kỳ vọng các thành viên mới sẽ đem đến những đóng góp tích cực cho sự phát triển của TTB trong thời gian tới.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của TTB đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ tán thành cao. Hội đồng quản trị Công ty cam kết chỉ đạo Ban Điều hành nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra, đưa TTB phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế, uy tín trên thị trường và vì lợi ích của các cổ đông, khách hàng cũng như thương hiệu TTB trên lĩnh vực thương mại và Bất động sản.