TTB: THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG CHO NHIỆM KỲ 2019-2024