TTB: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 21/05/2022