TTB: THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 21/05/2022

Xem chi tiết tại đây:

[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2022/05/20220521-TTB-BB-NQ-DHDCD-thuong-nien-TTB-2022.pdf” title=”20220521 – TTB – BB – NQ ĐHĐCĐ thường niên TTB 2022″]

[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2022/05/20220523-TTB-CBTT-Thong-bao-thay-doi-nhan-su.pdf” title=”20220523 – TTB – CBTT Thông báo thay đổi nhân sự”]