TTB: Thông báo thay đổi mô hình Công ty và loại Báo cáo tài chính