TTB: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17