TTB: Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024