Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS

Ngày 24/5/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã gửi Thông báo Thay đổi nhân sự là thành viên HĐQT và thành viên BKS tới Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX. TTB tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

File đính kèm:: ttb-thay-doi-nhan-su (1)