Ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3.600.000 CP

Ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ

Ông Phùng Văn Bộ – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 3.600.000 CP
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Văn Bộ
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: TTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.746.170 CP (tỷ lệ 11,15%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.600.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/05/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/06/2018.