TTB: NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023