TTB: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024