TTB: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem chi tiết tại đây: 20230207 - TTB - CBTT Nghi quyet HDQT