TTB: Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác đầu tư xây dựng dự án CT3