TTB: NGHỊ QUYẾT HĐQT THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022