TTB: NGHỊ QUYẾT HĐQT THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Xem chi tiết tại đây: [pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2022/04/20220426-TTB-Nghi-quyet-HDQT-ve-viec-thay-doi-dia-diem-hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2022.pdf” title=”20220426 – TTB – Nghi quyet HDQT ve viec thay doi dia diem hop DHDCD thuong nien nam 2022″]