TTB: Ngày 29/6/2023, Công ty nhận được quyết định XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước