TTB: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Xem chi tiết tại đây:

[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2022/06/20220603-TTB-CBTT-Quy-che-kiem-toan-noi-bo.pdf” title=”20220603 – TTB – CBTT Quy che kiem toan noi bo”]