TTB Group nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty liên kết

Ngày 29/12/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB Group) nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty liên kết – Công ty cổ phần TTB INVEST

TTB_CBTT dang ky kinh doanh cua cong ty lien ket