TTB Group công bố thông tin Nghị quyết thoái vốn tại công ty con

TTB Group công bố thông tin Nghị quyết thoái vốn tại công ty con

Xem thông tin chi tiết tại đây:

TTB_CBTT NQ thoai von tai cong ty con